من در کار خود به دنبال ثبت یک تجربه از جهانی محدود شده هستم که همه چیز برای یک لحظه متوقف میشود و احساسات فریز میشوند به صورتی که در یک مستطیل جای بگیرند. هر نقاشی بخشی از مسیر زندگی و لحظه ای در طول انرا باز مینماید ،و در کنار هم قرار گرفتن انها کلیت وسیع تری از واقعیت دنیای منرا را باز مینماید ، به صورتی که ارتباط شخصیت ها با هم و با عناصر اطرافشان را نشان دهد، همه ما چکیده ای از اتفاقات خوب و بد گذشته مان هستیم و هر داستان در نهایت به جنگ (بیشتر…)
پروژه نزدیکی هنرمند و مخاطب در گالری صا Open studio Tahahamed studio Art Art (بیشتر…)
نوروز باستانی مبارک نوروز باستانی مبارک (بیشتر…)
#art #silkscreenprint #print #tahahamed #تاهاحامد (بیشتر…)
international painting symposium exibition by mythra art gallery at pulchri gallery in the haghe. #art #painting #contemporaryart #تاهاحامد (بیشتر…)
. Art (بیشتر…)
1-11 June 2018 ‎کماکان مسئله هنر و ناهنر مرزهاى لغزانى را ایجاد میکند. آثار طاها حامد سواد تازه اى است بر بیانی تازه. اینکه نقاشى چیست ، در مسیر تعریف میگردد. و ایستگاههاى ثابت تاریخ هنرى و سبک شناسى تنها مى تواند براى تبئین گذشته و درگیر کردن هنرمندان بکار آید. این نام هاى تاریخى منظره پشت سر ماست . که امروزه به ســـختى میتوان گفت چراغ راه آینده است، بخصوص در دنیا هنر. تاها حامد اینچنیـن جوان و پر کار ، خود دلیل سرعت بالاى تحول جهان تصویر زده ماست. جهانـى که در حال عــبور از توهم واقعیت فرم (بیشتر…)
The Prisoner’s Confession Was a Verboballistic Invention By PAUL DELANY I, PIERRE RIVIERE, HAVING SLAUGHTERED MY MOTHER, MY SISTER, AND MY BROTHER… A case of Parricide in the 19th Century.Edited by Michel Foucault. Translated by Frank Jellinek. On June 3, 1835, a 20-year-old Normandy peasant named Pierre Riviere went to his mother’s house and murdered her with a pruning hook; he then killed his sister and a little brother with the same weapon. Leaving the house, he told a neighbor, “I have just delivered my father from all his tribulations. I know that they will put me to death, but (بیشتر…)
http://tahahamed.com/wp-content/uploads/2019/03/dokhtarak-01.mp4 FIRST PART OF A NEW HANDMADE ANIMATION (بیشتر…)