https://www.tiwall.com/p/gallery.boose.dozdaneh کماکان مسیله هنر و ناهنر مرزهای لغزانی را ایجاد میکند. آثار تاها حامد سواد تازه ای است بر بیانی تازه. اینکه نقاشی چیست، در مسیر تعریف می‌گردد. و ایستگاه‌های ثابت تاریخ هنری و سبک شناسی تنها می تواند برای تببین گذشته و درگیر کردن هنرمندان بکار آید. این نام های تاریخی منظره پشت سر ماست . که امروزه به سختی میتوان گفت چراغ راه آینده است، بخصوص در دنیای هنر. تاها حامد اینچنین جوان و پر کار، خود دلیل سرعت بالای تحول جهان تصویر زده ماست. جهانی که در حال عبور از توهم واقعیت فرم گرایانه و یا فرم (بیشتر…)