Business::Sales

طرح هایی به مناسبت جهانی شدن خیابان ولیعصر و ثبت جهانی ان در یونسکو، امید است که  هنر نقاشی دیواری و دیوار نگاری دوباره جان بگیرد و جایگاه واقعی خویش را در راه زیبا سازی محیط زندگی و شهر پیدا کند. (more…)
برای مشاهده و خرید اثار طه حامد در پلتفرم ویژن از لینک زیر استفاده کنید https://iranshahrvision.com/artist/طه-حامد/ (more…)