What can art do to you!?

من در کار خود به دنبال ثبت یک تجربه از جهانی محدود شده هستم که همه چیز برای یک لحظه متوقف میشود و احساسات فریز میشوند به صورتی که در یک مستطیل جای بگیرند. هر نقاشی بخشی از مسیر زندگی و لحظه ای در طول انرا باز مینماید ،و در کنار هم قرار گرفتن انها کلیت وسیع تری از واقعیت دنیای منرا را باز مینماید ، به صورتی که ارتباط شخصیت ها با هم و با عناصر اطرافشان را نشان دهد، همه ما چکیده ای از اتفاقات خوب و بد گذشته مان هستیم و هر داستان در نهایت به جنگ (بیشتر…)