نقاشی دیواری ۱۴۰۰

طرح هایی به مناسبت جهانی شدن خیابان ولیعصر و ثبت جهانی ان در یونسکو، امید است که  هنر نقاشی دیواری و دیوار نگاری دوباره جان بگیرد و جایگاه واقعی خویش را در راه زیبا سازی محیط زندگی و شهر پیدا کند.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *