هنرانلاین _ پريان برگزار شد

http://www.honaronline.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D9%85%DB%8C-4/141838-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB

پریان افتتاح میشود

https://www.borna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/919344-%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

http://www.tajasomionline.ir/News/21800/نمایشگاه-«پریان»-با-آثاری-از-تاها-حامد-در-گالری-ثالث-گشایش-می‌یابد

“Parian” taha hamed solo exhibition

tahahamed درس گالري: خيابان كريم خان زند، بين ايرانشهر و ماهشهر ، پلاك ١٤٨، گالري ثالث

نمايشگاه در تاريخ جمعه ١٧ ابان ماه افتتاح ميگردد

پریان و تاريخ هنر ”

اكنون، در زماني كه همه سبك ها و روش ها اشباع شده اند و نوعي بي زماني و خلاء در هنر معاصر مستولي است و عدم وجود روشي خاص كه مقبوليت عام داشته باشد ارزش گزاري را به امري سليقه اي بدل كرده است، شايد بهترین راه برای بقا ،بازگشت به گذشته و یافتن راه های بیان جديد به وسیله ابژه هاي قديمي باشد.

مجموعه “پریان” با الهام از نگارگري، نقاشي قهوه خانه اي و نقوش كليسايي با هدف رسيدن به سبكي اصيل، بومي و معاصر پديد آمده است. ابژه هاي قهوه خانه اي كمي خلوت تر و ويتراي هاي كليسايي بي زرق و برق تر شده اند.

تفاوت پرسپكتيو و نوع نگاه به زندگي و همچنین تفاوت معني احترام و تقدس در ميان اقوام و فرهنگ های مختلف جهان، بستر اصلی را براي تفكر و تعمق  پيرامون ناخوداگاه جمعي و توليد اين مجموعه پديد اورده است.

فرشته ها به عنوان نمادي از اميد در اينجا بيشتر نمايش گر آرزوها هستند، كوه ها مرز ميان خواب و بيداري و غير قابل نفوذند و به لحاظ روايي اين كارها توصیفی مقطعی از زندگی و ارزش های انسان معاصر هستند.

تاها حامد

تير ١٣٩٨

“Angles” collection is inspired by” cafè-bar” with a church interior design and its purpose is to show the noble style.
It is a throwback to the past with a personal view. Cafè’s objects are arranged with more free spaces, and paintings on the window of church are less glamorous. This shows the difference between perspective and the point of view in human history as well as the difference in meaning of manner and holiness among different groups. This creates a background of contemplation for the artist, allowing him to come up with this collection.
In this collection, angels are symbol of hope to the others worlds. And mountains act as boundaries between what is dream and whats real . This piece of art presents human wander and contemplation. And also shows different periods of art history.
Taha Hamed
July 2019